Project Image

Bušenje šipova

Šta su šipovi, kada se primjenjuju i kako se izvode

Šta su šipovi?

Šipovi su uglavnom vitki stubovi punog ili cilindričnog presjeka koji prenose opterećenje sa konstrukcije do dobro nosivog tla koje se nalazi na većoj dubini. Mogu biti napravljeni od betona, čelika ili drveta. Najčešće se rade od armirano-betonskog betona, ponekad od čelika, a najrjeđe od drveta.

Kada se šipovi primjenjuju?

Osnovni razlog za primjenu šipova je nezadovoljavajuća nosivost tla i potreba za fundiranjem na većoj dubini da bi se došlo do tla veće nosivosti. Međutim, postoji još situacija u kojima se šipovi mogu javiti kao opcija za temeljenje objekata:
• Kada je nivo podzemne vode visok onda je primjena plitkog temeljenja pod velikim znakom pitanja. U ovom slučajevima je primjena šipova opravdana jer se sa njima može lako proći kroz vodu i doći do dubljih nosivih slojeva.
• Velika i neravnomjerna koncentrisana opterećenja od konstrukcije se mogu javiti kod nekih specifičnih objekata. Tada šipovi mogu biti najbolja i najekonomičnija opcija temeljenja.
• Nemogućnost izvođenja ostalih tipova temelja zbog tehničkih razloga ili velike cijene mogu dovesti do primjene šipova.
• Kada tlo na malim dubinama ima veliku stišljivost tj. mijenja zapreminu sa povećanjem napona onda plitko temeljenje nije najbolja opcija zbog toga što pomjeranja tla dovode do oštećenja temelja i narušavanja nosivosti konstrukcije.
• Kada je objekat blizu rijeke može doći do lokalne erozije površinskog tla. U ovim slučajevima je postojanje šipova najsigurniji način zaštite objekta.
 

Izvođenje šipova

Dva osnovna metoda izvođenja šipova su metoda bušenja i metoda pobijanja.
Bušenje šipova se sastoji od sljedećih aktivnosti:
• Bušenje bušotine za šip
• Postavljanje armaturnog koša
• Izlivanje betona u buštotinu
Za bušenje se koriste specijelane bušilice sa teleskopskim sistemima na koje su montirani završetci (spirale, kašike, udarni čekići, dlijeta...). Prilikom bušenja u bušotinu se polaže čelična cijev koja štiti za obezbjeđenje iskopa. Svrha temelja je prenošenje opterećenja sa konstrukcija na tlo. Izbor temelja zavisi od mnogih faktora, a jedan od najbitnijih je nosivost tla. Ukoliko je nosivost površinskog tla zadovoljavajuća, radi se plitko temeljenje. Kada površinsko tlo ima malu nosivost i kada je potrebno doći do tla veće nosivosti bira se duboko temeljenje. Temeljenje na šipovma je najčešća vrsta dubokog temeljenja, a koriste za za temeljenje objekata na loše nosivom tlu. 

Modeli:

Raspoloživi prečnici bušenja : 620 mm do 1600 mm